top of page

§ 1 Formål

                       

Salam er en frivillig organisasjon som fremmer et inkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, skeive og andre ikke-kjønnsnormative med muslimsk bakgrunn i Norge. Salam har som mål å aktivt jobbe med å tilby trygge rom for ytringsfrihet, aksept, inkludering, tilhørighet og vennskap.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

 

Salam er en frittstående frivillig organisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

§ 3 Medlemmer

Medlemskap i Salam er åpent for alle som støtter Salams visjon og misjon.

§4 Taushetsplikt

 

Ansatte, tillitsvalgte og frivillige i Salam skal ikke utad gi opplysninger om hvem som deltar eller på annen måte er tilknyttet Salam, med mindre dette er klarert med den enkelte. Unntatt dette er offentlige myndigheter som skal kontrollere medlemstall og alder etter godkjenning fra styreutvalget. Brudd på taushetsplikten kan medføre eksklusjon og straffeforfølgelse.

§5 Eksklusjon

 

Medlemmer som åpenbart motarbeider organisasjonens vedtekter og grunnsyn kan suspenderes av styret fram til årsmøtet som eventuelt kan gjøre vedtak om eksklusjon med 2/3 flertall. Ingen kan suspenderes uten først å ha fått mulighet til å forklare seg.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet

​Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i Salam.

§ 7 Kontingent

​Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av Salam. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 8 Årsmøte

​Årsmøtet er Salams høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. ​Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. ​Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 9 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

                       

 1. Behandle Salams årsmelding
                           

 2. Behandle Salams regnskap i revidert stand
                           

 3. Behandle innkomne forslag
                           

 4. Fastsette kontingenten
                           

 5. Vedta Salams budsjett
                           

 6. Velge:
  a. styremedlem(mer)
  b. valgkomite

 

                               

§ 10 Ekstraordinære årsmøter

 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

§ 11 Styret

 

Salam ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av minimum tre medlemmer som velges på årsmøtet; leder, nestleder og økonomiansvarlig. Det kan til sammen velges inntil ni styremedlemmer inkludert to vara.

                       

Styret skal:

                       

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
                           

 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
                           

 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med organisasjonens økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
                           

 4. Representere organisasjonen utad.
                           

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Grupper/avdelinger

 

Salam kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Salams styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Salam, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Salam utad uten styrets godkjennelse.

§ 12 Oppløsning


Oppløsning av Salam kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedeler flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med to tredjedeler flertall.

§ 13 Vedtektsendringer


Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves to tredjedeler flertall av de avgitte stemmene.

Salam logo_neg.png
bottom of page